Pravidla soutěže o Instax

Pořadatel soutěže: Jan Rihak, se sídlem Malá Štupartská 634/7, 110 00, Praha 1 - Staré Město, identifikační číslo: 76619249, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 1 (dále jen „Pořadatel“)

1. Doba trvání soutěže

 • Soutěžní akce s názvem "Momentky52 – Soutěž o Instax“ (dále jen „Soutěž“) bude realizována v termínu 11. 5. – 15. 6. 2018 | 23:59 (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky.

2. Podmínky účasti a mechanika

 • Spotřebitelé se účastní soutěže o výhru tak, že v termínu konání soutěže objednají přes internetový obchod https://shop.bloque.pro (www.bloque.pro) nebo na Dětském prodejním festivalu Mini (mini team, s.r.o.) výrobek Momentky52 (dále jen „soutěžní nákup“). Soutěžní nákup ve smyslu předešlé věty se považuje pro účely této soutěže za řádně uskutečněný pouze v případě, že objednávka soutěžního výrobku učiněná v termínu konání soutěže bude řádně a v úplnosti uhrazena nejpozději do 7 dnů ode dne jejího vytvoření a následného potvrzení, které obdrží soutěžící e-mailem spolu s platebními údaji.
 • Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručení na území České republiky.
 • Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Za soutěžícího v soutěži o výhry se považuje osoba, která splnila všechny podmínky pro zapojení se do soutěže, tj. provedla soutěžní nákup. Soutěže se může soutěžící účastnit opakovaně, vždy dalším nákupem soutěžních výrobků přes internetový obchod https://shop.bloque.pro v termínu konání soutěže.
 • Výherce bude vylosován dne 25. 6. 2018.

3. Výhra

 • Soutěží se celkem o 1x Fujifilm Instax MINI 9, růžová + Instax mini film 10ks.
 • Maximální počet výherců je 1 po celou dobu trvání soutěže.
 • Vyhlášení soutěže proběhne 25. 6. 2018.
 • Výherce bude o své výhře informován 25. 6. 2018 e-mailem s výzvou, aby kontaktoval organizátora soutěže na příslušný e-mail a zároveň bude jeho jméno také zveřejněno prostřednictvím facebookové stránky bloque.cz a na instagramu @bloque.cz. Následně mu budou zaslány informace o předání výhry. Pokud výherce nezkontaktuje pořadatele do 15. 7. 2018, 12:00, propadá výhra pořadateli.
 • Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.
 • Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České republiky, není možné mu výhru poskytnout. Nevydaná výhra, včetně neudělené výhry z důvodu nízkého počtu soutěžících, propadnou pořadateli.
 • Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

4. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

 • Soutěžící je v souladu a za dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informován, že pro účely soutěže a za účelem vyhodnocení soutěže a informování výherce soutěže o výhře bude pořadatel zpracovávat osobní údaje mu poskytnuté v rámci soutěže, zejména:
  • jméno a příjmení účastníka soutěže
  • mobilní telefonní číslo účastníka soutěže a e-mailová adresa
  • přesný datum a čas vložení objednávky
 • Soutěžící uděluje pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, zejména nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do případného odvolání souhlasu. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas představuje doplnění dalších případných souhlasů ohledně zpracování údajů.
 • Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je pořadatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu osobních údajů, případně kategorii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů účastníka, příjemci, případně kategorií příjemců. Pořadatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost soutěžícího shledána oprávněnou, pořadatel neprodleně odstraní závadný stav. Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího, má soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se soutěžící obrátili se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Vznikla-li v důsledku zpracování osobních údajů soutěžícímu jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jeho nároku podle zvláštního zákona.

5. Další důležité podmínky soutěže

 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, stejně tak jako výhry, soutěž odložit, přerušit či soutěž bez náhrady zrušit v době celého trvání soutěže, přičemž soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.
 • Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu nárok na výhru. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Výhercům nevzniká daňová povinnost spojená s přijetím výhry.
 • Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění.
 • Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.
 • Pořadatel soutěže má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

V Praze dne 10. 5. 2018

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.